SHIZU-ITSUTSU-ZAKI

Package design

CL/Shizuoka-ken shokokai-rengokai
A/Interplanning Co.,Ltd.
AD{D/Masao Kurozumi